Nhân Viên/Thợ
Giờ làm việc, lịch nghỉ, dịch vụ, lịch hẹn, thống kê..
Sử dụng nút (+) để thêm nhân viên.
  1.
  Thông tin nhân viên
  2.
  Phân công những Dịch vụ mà nhân viên sẽ phụ trách
  3.
  Thời gian làm việc cố định.
  4.
  Lịch nghỉ ( nghỉ lễ, du lịch...)
  5.
  Thêm cuộc hẹn do nhân viên này phụ trách
  6.
  Ghi chú những điểm cần lưu ý về nhân viên
  7.
  Thông kê cuộc hẹn đã làm theo ngày/ tháng.
Thông tin nhân viên

Thiết lập dịch vụ riêng cho từng thợ

Phân công những Dịch vụ mà nhân viên sẽ phụ trách

Thời gian làm việc của mỗi thợ

Thời gian làm việc.
Lịch nghỉ ( nghỉ lễ, du lịch...)
Ghi chú những điểm cần lưu ý về nhân viên
Thông kê cuộc hẹn đã làm theo ngày/ tháng.
Last modified 1yr ago