Danh Sách Khách Hàng

Sử dụng nút (+) để thêm khách hàng.

  • Tên, email, birthday , phone..

  • Tạo cuộc hẹn cho khách hàng đang hiển thị tại mục "Appointment" ( + ), góc phải màn hình.

  • Mục appointment cũng thể hiện số lượng cuộc hẹn từ khách hàng này cho đến thời điểm hiện tại.

  • Thêm “Notes” để ghi chú các thông tin cần lưu ý đặc biệt về khách hàng đó.

  • Mục "Stats" xem lịch sử cuộc hẹn theo ngày/tháng

xem lịch sử cuộc hẹn theo ngày/tháng