Danh Sách Khách Hàng
Sử dụng nút (+) để thêm khách hàng.
    Tên, email, birthday , phone..
    Tạo cuộc hẹn cho khách hàng đang hiển thị tại mục "Appointment" ( + ), góc phải màn hình.
    Mục appointment cũng thể hiện số lượng cuộc hẹn từ khách hàng này cho đến thời điểm hiện tại.
    Thêm “Notes” để ghi chú các thông tin cần lưu ý đặc biệt về khách hàng đó.
    Mục "Stats" xem lịch sử cuộc hẹn theo ngày/tháng
xem lịch sử cuộc hẹn theo ngày/tháng
Last modified 1yr ago
Copy link