Dịch Vụ
Thêm, thay đổi dịch vụ, giá, thời gian..

Tạo danh mục

Bước 1: Chọn tab "Service"
Bước 2: Chọn + -> Tạo danh mục
Nhấn vào hình để phóng to

Tạo dịch vụ

  1.
  Tên dịch vụ
  2.
  Danh mục
  3.
  Thời gian hoàn thành
  4.
  Giá
  5.
  Chọn thợ làm dịch vụ này
  6.
  Lưu lại
Last modified 1yr ago